President Obama with Polish NGOs (with Rafał Pankowski), 28.05.2011.