Rafał Pankowski about Inclusive Zones during Euro 2012, 17.06.2011.